Защита на потребителя

    В сегашните условия на криза, в условията на изключително конкурентната  среда в частния сектор и при ситуацията на неравноправното положение, налагано от монополистите и банки,  от изключителна важност е всеки един български гражданин да познава своите права като потребител. Разбира се,  не само тези, с които разполага на територията на нашата държава, но и правата, които са му предоставени с  оглед на членството ни в Европейския съюз.  При всяко ползване на услуга или закупуване на стока от обикновените граждани,  се наблюдават все по-често злоупотреби и грубо погазване на правата ни като потребители.

     Всеки един от нас е потребител на дадена стока или услуга. Всеки един от нас е обвързан или ще бъде обвързан с договор с доставчик на ел.енергия, вода, комуникации. Почти няма български гражданин, който да не е бил кредитополучател под някаква форма по договор с  банка или друга финансова институция. А, всекидневно ставаме потребители при закупуването на предлаганите на пазара стоки.  Познаваме ли действително правата си на потребители? !!

     Съобразно чл.1 ал.2 от Закона за защита на потребителите целта на закона е да осигури защита на следните основни права на потребителите:

1. право на информация за стоките и услугите;

2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;

3.  право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;

4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;

5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;

6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;

7. право на сдружаване с цел защита на интересите им;

8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

      Именно и посочените по-горе права биват много често нарушавани от доставчиците на стоки и услуги. Напоследък станаха изключително актуални т.нар. неравноправни клаузи в потребителските договори. Започнахме да получаваме все повече запитвания, касаещи тези неравноправни клаузи и то в частност по договорите за потребителски кредити с банки.  С оглед на това по-долу изясняваме какво се крие зад това понятие – най-общо казано. Неравноправна клауза в договор, сключен с потребител, е всяка уговорка в негова вреда, която не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца или доставчика и потребителя. В чл. 143 от Закона за защита на потребителите са примерно изброени случаите на неравноправни клаузи.

     В случай, че имате проблем с доставчик на стоки или услуги, ако сте пострадали и претърпели вреди от дефектни стоки или от предоставянето на некачествени услуги, както и в случай, че по сключените от Вас договори с монополистите или банковите институции имате съмнения за неравнопрани клаузи, нашият екип от квалифицирани юристи може да Ви предостави необходимата правна помощ.
Целта ни като адвокати е да предоставим адекватна  защита и съдействие за реализирането на правата на своите клиенти в съответствие със  закона.

 

 2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Защита на потребителя
Намерете ни: