Дейност

Адвокатска кантора „ Недков и Ко. ” предоставя правни услуги на граждани и юридически лица. Една от основните ни дейности е абонаментното правно обслужване на търговски дружества. Като гаранция за успешно разрешаване на даден проблем, сме създали и тесни връзки с редица експерти в различни специфични сфери на дейност. Професионално отношение за разрешаването на Вашите проблеми можете да получите в следните области:


• Корпоративно и търговско право; Застрахователно право
- регистрация на търговски дружества – изготвяне на всички необходими документи, касаещи първоначалната регистрация или последващи промени в обстоятелствата; подаване на заявления до Търговския регистър по електронен път;
- преобразуване и ликвидация на търговски дружества;
- търговски сделки и договори– изготвяне на различни търговски договори, участие в преговори, консултация на търговците по отношение на рисковете и опасностите, които крият определени договорки;
- процесуално представителство пред съд в производства по несъстоятелност;
- процесуално представителство пред съд по търговски спорове;
- застрахователни казуси;• Вещно и Облигационно право
- изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти;
- сделки с недвижими имоти – консултации и съдействие при закупуване и продажба на недвижими имоти, вкл. и за имоти, върху които има учредени ипотеки; консултации и съдействие при покупка на недвижим имот чрез отпускане на ипотечен кредит; обстойно проучване на имота; подготовка на документите по сделката; представителство пред нотариус;
- консултации относно тълкуването, изпълнението или неизпълнението на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;
- изготвяне на различни видове договори по Закона за задълженията и договорите;
- процесуално представителство пред съд по вещни искове;
- процесуално представителство пред съд по граждански дела;


• Семейно и наследствено право
- изготвяне на брачни договори;
- процесуално представителство пред съд по бракоразводни дела – по взаимно съгласие и по исков ред;
- процесуално представителство пред съд при спорове за родителски права;
- процесуално представителство пред съд по дела за издръжка;
- консултации по наследствени казуси – приемане и отказ от наследство; делба на наследство; изготвяне на завещания;

• Наказателно право
- защита на обвиняеми при повдигане на обвинение за извършено престъпление;
- защита на подсъдими за извършено престъпление;
- консултации и защита на свидетели по наказателни дела;
- защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия;
- процесуално представителство пред съд по наказателни дела от частен характер – за обида, клевета и др.;
- процесуално представителство пред съд по дела за екстрадиция и по Европейска заповед за арест;


• Защита в производства по Закона за защита от домашното насилие
- консултации и защита на пострадали от домашно насилие;
- процесуално представителство пред съд по дела по Закона за защита от домашно насилие;


• Защита в Производства по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество
- съдействие при извършване на проверка по закона;
- защита по искания за отнемане на незаконно придобито имушество;

• Данъчно Право
- данъчна защита пред НАП;
- обжалване на Данъчни ревизионни актове;
- процесуално представителство пред съд по данъчни дела;

• Административно право
- представителство и защита на правата и законните интереси на клиентите пред административни органи;
- обжалване на наказателни постановления;
- обжалване на административни актове;


• Tрудово право
- консултации по трудовоправни въпроси;
- изготвяне на трудови договори;
- процесуално представителство пред съд по трудови дела;


• Изпълнително производство
- консултации по изпълнителни дела;
- процесуално представителство пред съдебен изпълнител;


• Съдебен процес и арбитраж
- процесуално представителство пред съд по граждански и търговски дела;
- процесуално представителство пред съд по наказателни от административен характер дела;
- заповедно производство;
- обезпечения на бъдещи искове, вкл. арест на кораби;
- арбитраж;
2020, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Дейност
Намерете ни: